Publicaties

Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit – literatuuronderzoek in opdracht van de VVET

Mw. drs. B.C. de Waard

Reeds enkele jaren is er een beweging gaande om de complementaire zorg beter te organiseren en inzichtelijk te maken. Er zijn steeds beter omschreven eisen aan complementair therapeuten en samenwerking tussen regulier en complementair is steeds vanzelfsprekender. Toch is er nog veel onduidelijk. Niet in de laatste plaats doordat wetenschappelijk onderzoek naar veel complementaire behandelwijzen tot nu toe slecht te vinden was en een goed overzicht ontbrak.

Eind 2018 riep een Nederlandse zorgverzekeraar de complementaire beroepsverenigingen op om een betoog aan te leveren, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarin zij uitéén zetten waarom hun behandelwijze opgenomen moest blijven in de vergoedingen van de aanvullende verzekering.

In antwoord hierop werd voor het Verbond Van Energetisch Therapeuten een betoog geschreven over energetische therapie. In deze publicatie vindt u een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van fundamenteel onderzoek in de energetische natuurkunde en naar energetische therapie in het bijzonder. Hiermee wordt de werking van energetische therapie begrijpelijk en is de behandelvorm gemakkelijker te plaatsen in de integrale zorg in Nederland.

Beperkingen aan het stuk: het stuk is een betoog in opdracht van een beroepsvereniging. Daarom zijn de adviezen niet objectief en niet waardevrij. Daarnaast zijn op verzoek van het bestuur alle klinische studies met Reiki behandelaren buiten beschouwing gelaten. De onderzoeksgrootte van de studies variëert sterk. Sommige zijn van voldoende grootte, maar ook kleinere studies zijn in het overzicht opgenomen, bij gebrek aan voldoende grotere studies.

De beschrijving van energetische therapie en het overzicht van klinische studies zijn wél objectief gemaakt, waarbij de studies die in het overzicht worden genoemd zijn uitgekozen op het gebruik van wetenschappelijk solide methoden. De uitkomsten moesten significant zijn (gemeten d.m.v. een p-waarde, zie de tekst).

Richtlijn voor het schrijven van een Case Report Complementaire Zorg

V&VN en Van Praag Instituut

Case reports vormen de basis voor alle vormen van onderzoek. Op basis van Case reports kunnen we hypotheses vormen, ideeën uitwisselen en aanbevelingen doen voor gedegen onderzoek en bijzondere aandachtspunten. Nancy Strybol en Martine Busch schreven een richtlijn:

Een opzet voor effectonderzoek naar energetische therapie – artikel voor het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde

Josta van der Wiele

In Nederland worden diverse vormen van energetische therapie (ET) toegepast, ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen en binnen de ggz. ET wordt in Nederland echter nog nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. Het is wenselijk een effectonderzoeksraamwerk op te zetten, dat we kunnen gebruiken om het effect van ET voor een specifieke klacht of conditie te onderzoeken. In dit artikel voor het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde geeft Josta van de Wiele een voorzet. Inclusief een overzicht van bruikbare reguliere vragenlijsten.